Day

יולי 5, 2021

מחשבות על מינוף קהילה – תעסוקה: מה בידם של השירות הציבורי והרשות המקומית לעשות עבור הקהילה?

מינוף קהילה – תעסוקה תקציר : מאמר זה מציג צורך ומחויבות של פסיכולוגים תעסוקתיים ליטול חלק פעיל בקידום התעסוקה בקהילה. מוצג מודל עבודה המשקף תפיסה של אחריות משותפת קהילה-תעסוקה. התפיסה התגבשה תוך כדי מיזם ביישוב בצמיחה, אשר קלט מאות משפחות לאורך שלוש השנים האחרונות. הנחת המוצא הינה כי קיום יחסי גומלין בתוך הקהילה עשויים לייצר...
Read More