Day

אוגוסט 27, 2020
פיתוח רשתי מבוסס על טוויה של רשתות התפתחותיות המחברות בין מספר חונכים לנחנך יחיד. להבדיל מהחניכה המסורתית המבוססת על חונך יחיד בתוך גבולות הארגון, החניכה המרושתת מבוססת על מספר חונכים או גורמים התורמים להתפתחות המקצועית בתוך הארגון ומחוצה לו. גל סיימה לא מזמן את בית הספר לאחיות. גל התקבלה לעבוד במחלקת היולדות יחד עם קבוצת...
Read More

תגובות אחרונות

    Our Works